Dostęp do informacji publicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie
ul. Słowackiego 5
26 – 640 Skaryszew

Udostępnianie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania

  • Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352) - plik do pobrania
  • W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, która nie została opublikowana na stronach BIP Urzędu, wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego.

Dz.U.2012.94

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

(Dz. U. z dnia 25 stycznia 2012 r.)

Na podstawie art. 23g ust. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1195.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MGOK
Data utworzenia:2016-08-04
Data publikacji:2016-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:460